ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN - G CONSTRUCTIONS BVBA

Offerten, orderbevestiging

1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Voor goederen door ons geïmporteerd afgeleverd door fabrieken die wij vertegenwoordigen of geleverd door derden, zijn onze voorwaarden gebaseerd op degene die wij opgelegd krijgen. Overeenkomsten betreffende de verkoop onzer goederen, aangegaan met een onzer vertegenwoordigers, zullen voor het eerst bindend zijn, nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zullen zijn bevestigd, behoudens voor reparatieopdrachten. Indien niet anders vermeld, gelden onze prijzen "af fabriek”. Eventuele condities door kopers gesteld, in afwijking van onze voorwaarden, zijn niet bindend, tenzij wij hierin schriftelijk en expliciet hebben toegestemd. De koper is altijd verantwoordelijk voor de gegeven maten van de producten. De koper is ertoe gehouden de maatgeving in de orderbevestiging steeds na te gaan en onjuistheid ervan onmiddellijk te melden. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging. Alle mogelijke vergissingen in onze orderbevestigingen dienen ons schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen na bevestigingsdatum. Laattijdige meldingen worden door ons als niet-ontvankelijk beschouwd.

Prijzen, prijsherziening

2. De koper zal aan ons de overeengekomen prijs voor de bestelling betalen, zonder enige afhouding of korting, tenzij indien dit schriftelijk anders door ons zou zijn overeengekomen.

3. Wij houden ons het recht voor bij stijging van prijzen, kosten, lonen, heffingen, rechten, belastingen, koersen ,e.d.,  onze prijzen dienovereenkomstig te herzien tot aan de aflevering, ook nadat een order schriftelijk door ons bevestigd is. Deze prijsherziening geldt eveneens bij door ons geïmporteerde of van derden betrokken goederen.

Tekeningen, afbeeldingen

4. Tekeningen blijven onze eigendom en kunnen ten allen tijde door ons worden teruggevorderd. Zij dienen onmiddellijk te worden geretourneerd, indien van de aanbieding geen gebruik gemaakt wordt. Bij de uitvoering van bestellingen worden door ons, respectievelijk door onze leveranciers, kleine afwijkingen voor behouden van aan onze offerten toegevoegde tekeningen en afbeeldingen in prospectie en catalogi. Zodanig verschil verplicht ons niet tot enigerlei vergoeding aan de koper en geeft de koper niet het recht om ontvangst of betaling van de goederen te weigeren.

Overmacht

5. Gelijk welke omstandigheden die bij de verkoper, de onderaannemers of de leveranciers de productie of de verzending zouden onmogelijk maken of belemmeren, worden als gevallen van overmacht beschouwd.

Levertijd

6. De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. De goederen gelden als geleverd wanneer zij, of de belangrijke onderdelen daarvan, een en ander ter onzer beoordeling, in de fabriek gereed zijn, of wanneer zij ter goedkeuring, respectievelijk ter verzending gereed zijn, nadat wij de afnemer daarvan schriftelijk in kennis gesteld hebben. Vertragingen in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, annulering of ontbinding van de overeenkomst.

Veranderingen

7. Een eenmaal gegeven en bevestigd order kan door de koper niet worden herroepen of gewijzigd zonder onze schriftelijke goedkeuring. In geval van annulering is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling. Zijn goederen reeds in bewerking genomen of verzonden, dan is annulering van de koopovereenkomst door de koper uitgesloten.

Levering en klachten

8. Levering geschiedt op risico van de koper, zulks ook wanneer franco plaats van de bestemmeling geleverd wordt. De plaats van de levering wordt, indien niet nadrukkelijk door de koper opgegeven, door ons bepaald. De koper is ertoe gehouden de goederen bij aflevering te stockeren op een droge en veilige plaats. In geval de levering en/of plaatsing van bestelde goederen niet kan plaatsvinden door toedoen van of op verzoek van de klant zal G Constructions gerechtigd zijn om een bijkomende stallingskost aan te rekenen van 20 euro per dag vertraging.

9. Iedere levering en/of montage is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z, dat klachten op een zekere prestatie betrekking hebbend, geen invloed hebben op voorgaande of nog te volgen prestaties. Klachten in verband met de levering van goederen, diensten of de uitvoering van werken moeten per gemotiveerd aangetekend schrijven aan ons gemeld worden binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverbintenis niet.

10. Indien de opdrachtgever de goederen niet in de afgesproken leveringsweek afroept cq. in ontvangst neemt, houden wij ons het recht voor tenminste 90% van het totaal orderbedrag in rekening te brengen. Dit bedrag is betaalbaar volgens de vervaldag op de factuur vermeld. Na ontvangst van betaling zullen wij een eigendomsverklaring aan de opdrachtgever doen toekomen.

Eigendomsvoorbehoud, risico-overdracht

11. Alle goederen welke nog niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom en dit in afwijking van art. 1583 Burgerlijk Wetboek. Eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving. Het eigendomsvoorbehoud volgt de verkochte goederen zelfs zo dezen zich in het bezit van derden zouden bevinden. Alle goederen reizen daarentegen volledig en altijd op risico van de koper, medecontractant of klant, zelfs bij franco verzending.

Overdracht van schuldvordering

12. Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen zelf verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

Betaling

13. Alle betalingen dienen toe te komen op het adres van de verkoper, netto-contant en zonder korting, op de vervaldag op de factuur vermeld. Er wordt van dit recht niet afgezien door het trekken van een wissel.

14. Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde datum is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van 100,00 euro.

15. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zonder dat wij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

16. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever. Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking aan de algemene voorwaarden. De kosten van acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.

17. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

18. Elke betaling inzake onderhoudscontracten verloopt volgens domiciliëring, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De koper zal op eerste verzoek daartoe het nodige doen.

Waarborg

19. 1 Wij waarborgen (i) de originele G Constructions goederen (ii) gedurende de termijn van 12 maanden op poorten van het industriële type, laad- en lossystemen en snelrolpoorten / van 2 jaar op poorten van het particuliere type door ons geplaatst, na de leveringsdatum, d.w.z. dat wij alle onderdelen waaraan gedurende deze termijn uit hoorde van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, herstellen of kosteloos vervangen (zulks ter onzer keuze), mits zodanig gebrek ons binnen de garantietermijn ter kennis wordt gebracht. Op veren garanderen wij de termijn van 12 maanden, echter met een maximum van 20 000 openingen (of meerdere openingen, indien dit vermeld staat bij beslagtype) voor industriële poorten. Tijdens de eerste 6 maanden van de garantieperiode op poorten van het industriële type, laad- en lossystemen en snelrolpoorten / eerste 12 maanden van de garantieperiode op poorten van het particuliere type door ons geplaatst , worden geen reis- en uurlonen aangerekend. De garantie is niet van toepassing op handzenders en enkel leveren.

19.2 Ieder technisch advies verleend door de verkoper voor en/of tijdens het gebruik van de producten, weze het mondeling of schriftelijk, wordt ter goeder trouw gegeven in de alsdan gekende stand van de wetenschap. Het advies ontheft de koper geenszins van zijn plicht om de door de verkoper geleverde producten te evalueren op hun geschiktheid voor de beoogde processen en/of toepassing(en) en hen enkel daarvoor aan te wenden. Het gebruik en de verwerking van de producten voor een bepaalde toepassing valt derhalve volledig onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper.

19.3 Voorwaarden dat de waarborgen van toepassing zouden kunnen zijn.

De waarborgen kunnen enkel van toepassing zijn in de mate dat de producten of enig onderdeel ervan:

(i) steeds vervoerd en opgeslagen werden in de originele verpakking in de omstandigheden zoals aangeduid door de verkoper (zoals ondermeer afgedekte en veilige locatie, minimumtemperatuur, maximum vochtigheidsgraad, neutrale atmosfeer,…) of in afwezigheid ervan, minstens in omstandigheden die overeenkomen met hetgeen algemeen wordt aanvaard voor dergelijke type van producten;

(ii) steeds overeenkomstig de instructies en richtlijnen van de verkoper werden gemanipuleerd, of, in afwezigheid ervan, ten minste met dezelfde zorg en voorzichtigheid zoals algemeen aanvaard door dergelijke type van producten;

(iii) strikt in overeenstemming met de instructies en richtlijnen van de verkoper werden geïnstalleerd (zoals o.m. voor producten met beschermfolie die folie om de 5 panelen bij installatie te verwijderen teneinde eventuele onregelmatigheden onmiddellijk op te sporen en te melden) of, in afwezigheid ervan, ten minste met dezelfde zorg en voorzichtigheid zoals algemeen aanvaard voor dergelijk type van producten;

(iv) niet het voorwerp zijn geweest van slechte opslag voorafgaand aan de verwerking of plaatsing van de producten, noch van enige niet-toegelaten aanpassing, wijziging of herstel of pogingen daartoe;

(v) steeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een “normaal gebruik” voor de bedoelde functie en niet in enigerlei andere mate misbruikt, beschadigd of verkeerd gebruikt. De term “normaal gebruik” zoals hiervoor voorzien, zal betekenen een regelmatig, normaal en routinegebruik van het product in kwestie zoals bedoeld en/of aanbevolen door de verkoper;

(vi) steeds werden onderhouden in toepassing van de instructies van de verkoper of, in afwezigheid ervan, ten minste op regelmatige tijdsintervallen die overeenstemmen met de algemene aanvaarde praktijk voor dergelijke type van producten;

Bovendien en in aanvulling op de regels en gebruiken die algemeen worden aanvaard voor het type van producten, dient de koper en in geval van doorverkoop diens klant en uiteindelijke gebruiker (mits inachtneming van alle regelen van goed vakmanschap en alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van onderstaande instructies).

(i)  Snijkanten die niet gecoat zijn of wanneer corrosie eenmaal optreedt onmiddellijk overgaan tot bijwerking met materialen en volgens de methoden zoals opgegeven door de verkoper; en

(ii) Regelmatig en minstens 1 maal per jaar de producten en bekleding van het gebouw te controleren; en

(iii)De producten regelmatig schoon te maken en bij te werken waar nodig conform richtlijnen en instructies van de verkoper of bij gebreke waaraan op de manier en met dezelfde zorg zoals algemeen aanvaard voor dergelijke type van producten.

19.4 De verkoper zal geenszins aansprakelijk zijn, voor enig defect, gebrek, verlies of schade aan de producten of enig onderdeel ervan die veroorzaakt zijn door of voortvloeien uit (i) condens, schimmels of andere vlekken te wijten aan opslagomstandigheden voor verwerking of plaatsing niet conform de richtlijnen en instructies van de verkoper of bij gebreke daaraan, conform de richtlijnen zoals algemeen in gebruik voor dergelijk type van producten, of (ii) corrosie van snijkanten die niet gecoat zijn of corrosie of afbladdering ten gevolge van de inwerking op de producten en/of bekleding door corrosieve stoffen en gassen die zuren, basen of oplosmiddelen bevatten of abrasieve stoffen of (iii) blootstelling aan extreme temperaturen, of (iv) slijtage, of (v) corrosie of andere effecten die het gevolg zijn van oorzaken binnen het gebouw, of het gevolg is van de aanwezigheid van verontreinigde stoffen tussen overlappen of van abnormale atmosferische verontreiniging of contact met agressieve dampen of chemicaliën, of (vi) de uitstoot van schadelijke gassen, dampen of chemicaliën uit natuurlijke of kunstmatige bronnen op of binnen 500 meter van de locatie waar de producten geplaatst zijn of (vii) de opeenhoping van vuil, of plasvormig op daken en/of onvoldoende afgesloten overlappingsvlakken, waardoor water en andere verontreinigde stoffen worden vastgehouden, of (viii) enige overmachtstoestand zoals in artikel 5 hiervoor omschreven of schade veroorzaakt door fenomenen zoals o.m. aardbevingen, hagel, storm, orkanen, explosies, vuur, oproer, oorlogshandelingen of andere soortgelijke gebeurtenissen die volledig buiten de controle en, vandaar buiten de aansprakelijkheid van de verkoper vallen, of (ix) wegens enige actie of stilzitten aan de zijde van de koper of van enige derde (met inbegrip onder meer van de werknemers, aangestelden, klanten, agenten, vervoerders en aannemers van de koper). Ieder product of enig onderdeel ervan dewelke werden gemaakt door derden, en geleverd door de verkoper, valt onder de oorspronkelijke waarborg van de betreffende producent en ter zake zal door de verkoper de waarborg worden gegeven welke zij zelf van deze producent ter zake geniet.

19.5 Tinten en kleuren

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, waarborgt de verkoper geenszins de uniformiteit van tinten en kleuren. In geval voormeld beding wel werd overeengekomen zal deze uniformiteit beoordeeld worden in toepassing van de plaatselijke alsdan geldende gebruiken in de sector. Kleurstalen en/of kleurenfoto’s van producten in de catalogi, prospectussen en ander wervingsmateriaal van de verkoper worden louter ter publicitaire titel gegeven en kunnen afwijken van de kleuren en tinten in de werkelijkheid.

19.6 Vorderingen tot herstel of vervanging onder waarborgen

Enige vorderingen onder de waarborgen dient omstandig en gemotiveerd per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs betekend te worden aan de verkoper binnen de acht (8) dagen vanaf de datum dat het defect of het gebrek ontdekt werd of voor het eerst werd opgemerkt cq kon worden opgemerkt.

19.7 Maatregelen onder de waarborgen

19.7.1 Bij nog niet verwerkte of geïnstalleerde producten

Indien de verkoper alsdan erkent dat het geleverd product of enig onderdeel ervan, niet voldoet aan de waarborgen, zal, hij op verzoek van de koper, op eigen kosten en naar zijn keuze, hetzij (i) het product of het betreffende onderdeel herstellen, corrigeren of aanpassen; of (ii) het product of onderde(e)l(en) ervan vervangen of (iii) hun prijs terugbetalen of (iv) indien de prijs nog niet of slechts gedeeltelijk werd betaald door de koper, de prijs verminderen of (v) het contract ontbinden met restitutie van de corresponderende koopsom.

Een vervangingsonderdeel zal minstens functioneel equivalent zijn aan het oorspronkelijk onderdeel. Het vervangen product en/of onderdeel/onderdelen, zal eigendom worden van de verkoper en zal, op verzoek van de verkoper, door de koper naar de verkoper teruggestuurd worden op risico en kosten van de verkoper.

19.7.2 Het herstel, aanpassing en de correctie van geplaatste of verwekte producten en/of onderdelen onder de waarborgen, dekt de kosten van materiaal en werk en verlengt de oorspronkelijke duur van de waarborgen niet.

De vervanging van de geplaatste of verwerkte producten en/of onderdelen onder de waarborgen, dekt de kosten van materiaal en werk en verlengt de oorspronkelijke duur van de waarborgen wel.

19.7.3 Terugkeer van gebrekkig product of onderdelen naar de verkoper en terug naar de koper

(a) Onder geen beding zal de koper een gebrekkig product of enig onderdeel ervan terugsturen naar de verkoper zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper.

(b) Voorafgaand aan de terugkeer van enig gebrekkig product of deel ervan naar de verkoper, zal de verkoper, in samenspraak met de koper, bepalen of het herstel of de vervanging van het gebrekkig product uitgevoerd zal worden op de locatie waar het product is geïnstalleerd dan wel bij de verkoper of bij enige door verkoper aangestelde derde.

(c) De kost van verpakking, transport en verzekering betreffende de verzending van het beweerdelijk defect product of deel ervan naar de verkoper voor herstel of vervanging zal gedragen worden door de koper, zo blijkt dat geen herstel of vervanging nodig was. Deze kosten zullen door de verkoper wel ten laste worden genomen in geval van bewezen noodzakelijkheid van herstel of vervanging.

1.1.1 De maatregelen bepaald onder artikel 17.7.1 zullen de enige en uitsluitende mogelijkheden zijn van de koper en de enige en uitsluitende aansprakelijkheid uitmaken van de verkoper in het kader van de op hem rustende waarborgen, die in geen geval de vigerende verkoopprijs van het te vervangen product zullen overtreffen zodat vergoeding voor elke afgeleide schade wordt uitgesloten.

1.1.2 De maatregelen bepaald in het geval van artikel 17.7.2 zullen slechts aanleiding geven tot het bijkomend vergoeden van de gemaakte plaatsings- cq verwijderingskosten aan de marktgeldende tarieven zo vaststaat dat het gebrek niet bestond cq. niet bespeurbaar was voorafgaand aan de montage of installatie van het product en mits de koper duidelijk diens schadebeperkingsplicht heeft nageleefd en alle montagevoorschriften nauwgezet is nagekomen waarbij uitdrukkelijk vergoeding voor elke afgeleide schade wordt uitgesloten.

19.9 De waarborgen zoals opgenomen in deze voorwaarden gelden niet voor producten door de koper gekocht in de staat zoals door de koper gekend met zichtbare defecten en gebreken en/of voor producten door de verkoper uitdrukkelijk als “non-prime” werden aangeduid cq verkocht.

19.10 De garantie omvat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door bedrijfsstoring of door de koper mocht ontstaat.

19. 11 De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de onderdelen, waarop de garantie betrekking heeft, nog niet hersteld of door andere vervangen zijn.

19. 12 De garantie voor door ons geïmporteerde of van derden betrokken goederen is, voor zover afwijkend van de onze, overeenkomstig de desbetreffende voorwaarden van de desbetreffende leveranciers.

19. 13 De herstellingen en de interventies onder garantie worden uitgevoerd binnen de gangbare kantooruren.

Geschillen

20. Alle geschillen die tussen ons en de koper naar aanleiding van enige tussen ons aan te gane overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechtbanken van ons gerechtelijk arrondissement tenzij in een bepaald geval anders tussen de partijen mocht worden overeengekomen. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

21. Door het geven van de opdracht verklaart de opdrachtgever stilzwijgend in te stemmen met alle bovenvermelde bepalingen. De bovenstaande verkoops- en leveringsvoorwaarden komen in de plaats van alle lot dusver geldende voorwaarden en maken deel uit van alle overeenkomsten, die door ons worden aangegaan. Onze voorwaarden hebben altijd de bovenhand op deze van onze klanten.

Neem contact op

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Deze kan je weigeren indien je dit wenst.

Meer informatie over cookies